Innotyöverkko Osuuskunnan säännöt

1 В§ Osuuskunnan toiminimi ja kotipaikka
Osuuskunnan toiminimi on Innotyöverkko Osuuskunta ja kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Englannin kielellä toiminimi on Innovative Worknet Cooperative.

2 В§ Osuuskunnan tarkoitus ja toimiala
Osuuskunnan tarkoituksena on jäsentensä taloudenpidon tukemiseksi ja työllistämisen edistämiseksi markkinoida ja järjestää jäsenille työtilaisuuksia siten, että jäsenet ovat työsuorituksen ajan työsuhteessa osuuskuntaan ja tekevät työtä osuuskunnan lukuun.

Osuuskunnan toimialana on liikkeenhoidon konsultointi ja henkilöstön vuokraus. Jäsentensä työllistämiseksi osuuskunta harjoittaa yritysten ja organisaatioiden toiminnan kehittämiseen ja tukemiseen sekä yrittäjyyden ja osuuskuntatoiminnan edistämiseen liittyviä markkinoinnin, viestinnän, laskentatoimen, hallinnon, tietotekniikan, johtamisen, palvelun, laadun, juridiikan, henkilöstön kehittämisen, kansainvälistymisen, elinkeinotoiminnan, kulttuuritoiminnan ja projektinhallinnan konsultointi- ja muita palveluja sekä erilaisia kuluttajille ja organisaatioille suunnattuja ihmisenä kasvamiseen, sosiaaliseen ja terveydelliseen hyvinvointiin ja muutosten hallintaan liittyviä palveluja.

Lisäksi osuuskunnan toimialaan kuuluu kaikkeen edellä mainittuun liittyvä opetus-, koulutus-, tutkimus-, kustannus- ja julkaisutoiminta sekä erilaisten teematilaisuuksien, tapahtumien ja elämysten kokonaisvaltainen järjestäminen. Osuuskunta voi harjoittaa toimintaa sekä Suomessa että ulkomailla.

Osuuskunta harjoittaa myös toimialaansa kuuluviin palveluihin liittyvää tuotteiden, varusteiden ja laitteiden markkinointia, maahantuontia, vientiä, valmistusta, tukku- ja vähittäismyyntiä sekä asennus- ja huoltotoimintaa.

Jäsentensä osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi osuuskunta järjestää jäsenilleen koulutusta ja itseopiskelumahdollisuuksia.

3 В§ Osuusmaksu ja lisäosuusmaksu
Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä 168,19 euron (1.000 mk) suuruisella osuusmaksulla. Osuusmaksu on maksettava yhdessä erässä kokonaisuudessaan seitsemän päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä.

Jäsenellä on oikeus osallistua osuuskuntaan yhdellä tai useammalla yhdessä erässä maksettavalla 168,19 euron (1.000 mk) lisäosuusmaksulla. Lisäosuusmaksuilla on samat oikeudet ylijäämään kuin muilla osuusmaksuilla.

4 В§ Ylimääräiset maksut ja liittymismaksut
Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan sen toimialaan kuuluvien, yksilöityjen hankintojen tai investointien rahoittamiseksi ylimääräisillä maksuilla siten, kuin osuuskunnan kokous kahden kolmasosan (2/3) määräenemmistöllä päättää. Ylimääräisille maksuille ei makseta korkoa eivätkä maksut tuota jäsenelle äänioikeutta. Ylimääräisiä maksuja ei palauteta.

Ylimääräistä maksua peritään jäsenen osuusmaksujen lukumäärän perusteella. Tilikauden aikana voidaan jäsenen maksettavaksi määrätä enintään määrä, joka on kolme (3) kertaa niin suuri kuin hänen maksamiensa osuusmaksujen määrä.

Uudelle jäsenelle voidaan määrätä erillinen liittymismaksu, joka on suuruudeltaan vähintään 33,64 euroa (200 mk) ja enintään 168,19 euroa (1.000 mk). Maksun perimisestä ja sen suuruudesta päätetään vuosittain osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa. Liittymismaksu on maksettava yhdessä erässä kokonaisuudessaan samanaikaisesti osuusmaksun kanssa. Liittymismaksua ei palauteta eikä liittymismaksulle makseta korkoa eikä muuta ylijäämän palautusta.

5 В§ Jäsenyys
Osuuskunnan jäseneksi ottamisesta ja jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Hallituksen tulee olla jäsenyyttä koskevissa päätöksissään yksimielinen.

Jäseneksi voidaan ottaa kirjallisen jäsenanomuksen ja vähintään yhden jäsenen suosituksesta osuuskunnan toimialojen asiantuntijoita, joilla katsotaan olevan edellytykset itsenäiseen, asiakaslähtöiseen ja yrittäjähenkiseen toimintaan osuuskunnan toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Jäseneksi voidaan hyväksyä vain luonnollisia henkilöitä, jotka haluavat ja voivat tehdä työtä osuuskunnan lukuun.

Jäsen voidaan erottaa, mikäli hän käyttäytymisellään tai toiminnallaan vahingoittaa osuuskunnan imagoa, harjoittaa kilpailevaa toimintaa ohi osuuskunnan tai muutoin toimii osuuskunnan etujen vastaisesti tai rikkoo sen sääntöjä.

Jäsen voidaan erottaa, mikäli hänen osallistumisensa osuuskunnan toimintaan on satunnaista tai hän ei osallistu toimintaan lainkaan eikä hän oma-aloitteisesti ole esittänyt perusteltua ja hyväksyttyä syytä passiivisuudelleen.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle.

6 В§ Jäsenen vastuu
Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista ja muista veloista.

7 В§ Osuuskunnan hallinnon järjestäminen
Osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien.

Hallitus valitaan tilikaudeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee osuuskunnan kokous vuosittain varsinaisessa kokouksessaan. Puheenjohtajuus ja hallituksen jäsenyys on ensisijaisesti kiertävä. Hallitus muodostetaan osuuskunnan jäsenistä. Osuuskunnan kokous voi kuitenkin kahden kolmasosan määräenemmistöllä valita jäseneksi tai puheenjohtajaksi myös osuuskunnan ulkopuolisen täysivaltaisen henkilön.

Hallituksen jäsen voi halutessaan erota kesken kauden ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen eroamispäiväänsä. Hallituksen on, niin harkitessaan tai, jos jäsenten lukumäärä on alentunut alle vähimmäismäärän, kutsuttava yhden kuukauden kuluessa koolle ylimääräinen osuuskunnan kokous hallituksen täydentämistä varten.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta niin usein kuin osuuskunnan asiat sitä vaativat. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, mikäli osuuskunnan jäsen sitä erityisestä syystä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun läsnä on puheenjohtaja (tai varapuheenjohtaja) ja vähintään kaksi jäsentä. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin, ellei lainsäädäntö tai säännöt muuta edellytä. Г„änten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kaikkien läsnä olleiden hallituksen jäsenten allekirjoitettava.

Hallituksen tehtävänä on muualla säännöissä mainittujen tehtävien lisäksi päättää muun muassa osuuskunnan ostamista palveluista. Hallitus päättää työtehtävien jakamisesta sekä palkkatulon jakautumisesta työprojekteissa, mikäli projektiin osallistuvat jäsenet eivät pääse niistä keskenään sopimukseen.

8 В§ Toiminimen kirjoittaminen
Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet, kaksi yhdessä. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

9 В§ Osuuskunnan tilikausi
Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi, kuitenkin siten, että ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.1995.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat sekä hallituksen toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi kuukautta ennen osuuskunnan varsinaista kokousta, kuitenkin viimeistään ennen huhtikuun loppua.

10 В§ Ylijäämän käyttö
Vuotuisesta ylijäämästä on siirrettävä vararahastoon, kunnes se on karttunut vähimmäismääräänsä, vähintään Osuuskuntalain edellyttämä määrä.

Vararahaston suuruus on yksi sadasosa (1/100) taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään 8.409,40 euroa (50.000 mk).

Muu osa ylijäämästä käytetään osuuskunnan kokouksen päätöksen mukaisesti. Sitä voidaan jakaa jäsenille sekä sen mukaan kuin kukin jäsen on tehnyt palkka- ja talkootyötä osuuskunnan lukuun että osuusmaksun korkona tilivuoden alkuun mennessä suoritetuille osuusmaksuille ja lisäosuusmaksuille. Osuusmaksun korko on kaikille jäsenille sama.

11 В§ Kutsu osuuskunnan kokoukseen ja muut tiedonannot
Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille kirjallisesti viimeistään neljätoista (14) päivää ja aikaisintaan kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille samalla tavalla.

Osuuskunnan kokous voidaan pitää, vaikka kutsua ei olisikaan toimitettu, jos kaikki jäsenet ovat saapuvilla ja siihen suostuvat.

12 В§ Osuuskunnan kokoukset
Varsinainen osuuskunnan kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin se muutoin on lain mukaan pidettävä. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli vähintään kymmenen prosenttia (10 %) osuuskunnan jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Jäsenenä oleva yksityinen henkilö saa käyttää äänioikeuttaan valtuutetun kautta. Г„änten jakautuessa tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide.

13 В§ Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa samalla toimivat ääntenlaskijoina
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä todetaan kokouksen osanottajat
 3. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus edelliseltä tilikaudelta
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille tai muusta toimenpiteestä, johon tilikauden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta
 6. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tappio antavat aihetta
 7. Päätetään mahdolliset hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet sekä tilintarkastajien palkkiot
 8. Valitaan hallitukseen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja tarvittavat jäsenet
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
 10. Päätetään uusien jäsenten liittymismaksun perimisestä ja maksun suuruudesta
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14 В§ Tilintarkastus
Osuuskunnalla on kaksi kutakin tilikautta varten tehtäväänsä valittua tilintarkastajaa ja heillä kaksi varamiestä. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen varsinaista osuuskunnan kokousta.

Osuuskunnan jäsen tai häneen Osuuskuntalain 88 В§:n mukaisessa avio-, sukulaisuus- tai riippuvuussuhteessa oleva henkilö ei voi toimia osuuskunnan tilintarkastajana.

15 В§ Ei jäsenten työllistäminen
Osuuskunnan tehtävä on jäsenten työllistäminen. Muutkin kuin jäsenet voivat käyttää osuuskunnan palveluja hallituksen luvalla.

16 В§ Välimiesmenettely
Osuuskunnan ja jäsenten väliset osuuskuntaa koskevat riita-asiat ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti.

17 В§ Varojen jako osuuskunnan purkaantuessa
Jos osuuskunta puretaan, omaisuuden säästö on jaettava osuuskunnan kokouksen päätöksellä jäsenille näiden maksamien osuusmaksujen ja lisäosuusmaksujen suhteessa.

18 В§ Sääntöjen muuttaminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain Osuuskuntalain mukaisesti.

————

Historia

Alkuperäiset säännöt laativat perustajajäsenet ja ne hyväksyi osuuskunnan perustamiskokous 5.5.1994.

Sääntömuutokset neljänteen, viidenteen ja kolmanteentoista pykälään on laatinut hallitus ja ne on hyväksynyt osuuskunnan kokous 18.3.1996 ja 15.4.1996.

Comments are closed.